Membres i Càrrecs

APARTAT

MEMBRES I CÀRRECS

FES SCROLL PER CONTINUAR

JUNTA DE GOVERN

Junta de Govern del Col·legi

DEGÀ PRESIDENT

Pere Àngel Vegas Ortega

SOTS DEGÀ

XAVIER MULLORT PELEREJO

SECRETÀRIA
CECÍLIA SALVANY PUNSODA
TRESORER
ENRIC RAMÍREZ ARAUJO
1
INTERVENTOR
JAUME GUILERA CARVÍ

VOCALS

Lliure professió i noves tecnologies
Pere Àngel Vegas Ortega
RELACIONS PÚBLIQUES

JAUME GUILERA CARVÍ

Formació
Ferran Taló Vallvé

1

YOLANDA JIMÈNEZ EXPÓSITO

CULTURA

JOAN A. BALLESTER MELICH

Junta de Govern DE LA DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

DELEGAT

MARIANO BORRÀS MOLLEDO

SECRETARIA

CECÍLIA SALVANY PUNSODA

CARRER CASP

NÚM. 130, DESPATX 6

08013 - BARCELONA


T: 93 265 36 72

El Consell de Col·legis de Delineants de CATALUNYA, es constitueix el mes de febrer de 1.984, al emparament de la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, formant-lo els quatre Col·legis territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Els Estatuts són aprovats el mes de març del mateix any.

MEMBRES I CÀRRECS:

Són Consellers Nats, els quatre Degans que l’integren, i són membres electes com a Conseller, un representant de cada Col·legi. Entre els quatre membres electes com a Conseller, s’elegeix el President, Secretari i Tresorer.

A la darrera elecció, de data 17 de setembre de 2013, va quedar constituïda la Junta amb els següents membres:

3

CONSELL DE COL·LEGIS DE DELINEANTS DE CATALUNYA

PRESIDENT

SERGIO CASADO Y ÁLVAREZ DEL COL·LEGI DE BARCELONA (CONSELLER NAT)

VIDE-PRESIDENT 1ER.

SRA. EUGÈNIA FRANCH Y NICOLÁS DEL COL·LEGI DE GIRONA (CONSELLER NAT)

VIDE-PRESIDENT 2ÓN.

Sr. Jaume Guilera y Carví del Colegio de Tarragona (CONSELLER NAT)

VIDE-PRESIDENT 3ER.

Sra. Montserrat Noro y Montrabeta del Colegio de Lleida (CONSELLER NAT)

SECRETARI

Sra. Pere A. Vegas i Ortega del Colegio de Tarragona (CONSELLER NAT)

CONSELLER AA.EE.

Sr. Enric Blanch y Esquerra del Colegio de Girona (CONSELLER NAT)

CONSELLER

Sr. Francesc Bares y Gascón del Colegio de Barcelona (CONSELLER NAT)

CONSELLER

Sr. F.Xavier Fornells y González del Colegio de Lleida (CONSELLER NAT)