Finestra Única

APARTAT

FINESTRA ÚNICA

FES SCROLL PER CONTINUAR

El Col·legi Professional de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors en Desenvolupament de Projectes de Tarragona, seguint la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i en compliment amb el disposat a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009), posa en funcionament la present Finestra Única per el accés telemàtic a tots els tràmits i gestions per l’exercici de la professió de Delineant, accessible a professionals, consumidors i usuaris, d’una manera senzilla i ràpida, agilitzant així tots els tràmits.

Per col·legiar-se, cal enviar per e-mail ó entregar en Secretaria la documentació següent:

/01

Full de sol·licitud d’ingrés

/02

Fitxa professional/Declaració jurada

/03

Ordre de domiciliació bancària/es

/04

Fotocòpia del TÍTOL, resguard o Certificat de sol·licitud, degudament compulsat (En Ajuntament, Notaria, etc…) o presentant l’original en Secretaría.

/05

Fotocopia D.N.I.

/06

2 fotografies tipus carnet.

/07

Abonar el import que li pertoqui segons la seva situació en el ingrés.

Per donar-se de baixa, cal enviar per e-mail ó entregar en Secretaria la documentació referent a aquesta

Fulls

DOCUMENTACIÓ