El Col·legi

APARTAT

EL COL·LEGI

FES SCROLL PER CONTINUAR

El Col·legi Professional de Delineants de Tarragona, inicialment creat pel Decret de la Presidència del Govern 219/1973 de 8 de febrer i posteriorment contemplat dins el marc de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, així com el Decret 329/1983, de 7 de juliol, d’aprovació del Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.


Els Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona constitueixen el Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya l’any 1984.

2.2

a)

Ordenar, dins el marc de les Lleis, i vigilar l’exercici de la professió.

b)

Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració.

c)

Defensar els interessos professionals dels col·legiats.

d)

Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.

2.3

/01

Per ésser admès al Col·legi caldrà tenir la titulació acadèmica que exigeixin les Lleis per exercir la professió i que s’estableixen en el Real Decret 777/1998 i supeditant-se a totes les altres condicions que estableixin els Estatuts, si bé no serà indispensable l’exercici de la professió, ni serà exigible la pertinença a una determinada mutualitat.

/02

Igualment, podran sol·licitar la seva incorporació al Col·legi, els futurs titulats, d’acord amb el Capítol IV del Títol I, de la Llei Orgànica 1/1990. 

/03

Els estrangers es podran incorporar o habilitar al Col·legi quan es complimentin els requisits per poder exercir a l’Estat espanyol la professió.

/04

Des de la implementació plena de la Llei Orgànica 1/1990, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), per exercir com a Delineant Projectista cal trobar-se en possessió d’un dels títols de Tècnic Superior que especifica el Reial Decret 777/1998, atés que acrediten per a l’exercici d’una professió titulada.

Els nous Títols de Tècnic Superior son fruit de la impartició dels denominats cicles formatius de grau superior, als que s’accedeixen després de finalitzar el Batxillerat o la Formació Professional de Segon Grau, com a opció a la formació universitària.

 

Així doncs, els títols que actualment habiliten per a l’exercici de la professió en les seves diferents especialitats (Decrets 205/1997; 143/1997; 68/1996; 135/1998; 195/1997 i 85/2000), abasten les àrees de la indústria, la construcció i el disseny, així doncs, fan d’aquests Titulats un Tècnic modern, qualificat I interdisciplinari.

Pel que fa l’especialitat de construcció el Decret 205/1997, de 30 de juliol, estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior en desenvolupament i aplicació de projectes de construcció. Aquest Tècnic té una formació acadèmica que li capacita per dissenyar, calcular, valorar i representar tot tipus de projectes d’edificació i obra civil, així com les seves instal·lacions.

La competència general d’aquest Tècnic és intervenir en la redacció dels projectes de construcció i obra civil, realitzant o coordinant el seu desenvolupament i el seguiment de la planificació en l’execució de l’obra.

 

Els nostres professionals disposen de capacitat d’autonomia per donar solucions a les necessitats del projecte i possibles solucions constructives; les operacions de càlcul d’estructures, instal·lacions, superfícies, d’estat d’amidaments i pressupost; la representació gràfica del projecte; la redacció dels documents tècnics del projecte i l’aplicació de les tècniques de programació i control d’una obra.

En conclusió, el Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció esta plenament capacitat per a la redacció dels documents necessaris per a l’obtenció de Llicències d’obertures d’establiments comercials, industrials i de serveis dels annexos II.2 i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, expedients en petició d’expropiació de terrenys i de registres de solars, reformes i adaptacions en locals on no es modifiquin estructures, així com per a totes aquelles tasques que per semblança siguin competència de la professió.

2.4
Correspondència a l’apartat de Correus, 632
43080, Tarragona
C/ Apodaca, 20, 1er
43004, Tarragona

El horari de secretaria És de 16:00 a 19:00 hores els dilluns i els dimecres